اقرأ واستمع إلى كلمة 10 ديسمبر 2022

السبت من الأسبوع الثاني من زمن المجيء

القراءة الأولى

سيعود إيليا.

من كتاب سيراخ
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]

في تلك الايام قام ايليا النبي كالنار.
كلمته احترقت مثل شعلة.
جلب عليهم المجاعة
وقلصها بحماس إلى عدد قليل.
Per la parola del Signore chiuse il cielo
فنزل النار ثلاث مرات.

ما أروعك يا إليا بعجائبك!
ومن ذا الذي يفتخر بأنه مساوٍ لك؟
لقد علقت في زوبعة من النار ،
في عربة خيول نار.
لقد تم تعيينك لتوبيخ المستقبل ،
لتهدئة الغضب قبل أن يندلع ،
لإعادة قلب الآب verso il figlio
ويرد اسباط يعقوب.

طوبى لمن رآك
e si sono addormentati nell’amore.

Parola di إله.

المزمور المستجيب
من المزمور 79 (80)

R. Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

اسمع انت يا راعي اسرائيل.
يجلس على الكروبيم ، تألق.
أعد إيقاظ قوتك
وتعال وأنقذنا. تم العثور على R.

إله degli eserciti, ritorna!
انظر من السماء وانظر
وزيارة الكرم هذا ،
احمي ما زرعته يدك اليمنى ،
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R.

Sia la tua يُسلِّم sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
لن نتركك مرة أخرى ،
احيينا وندعو باسمك. تم العثور على R.

تصفيق الإنجيل

هللويا هللويا.

Preparate la via del Signore,
تصويب طرقه!
Ogni uomo vedrà la salvezza di إله. (Lc 3,4.6)

هللويا.

الإنجيل

لقد جاء إيليا بالفعل ، ولم يتعرفوا عليه.

كلمة ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
القديس يوحنا المعمدان

Dal Vangelo secondo Matteo
متى 17 ، 10 - 13

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a عيسى: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?».

Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il ابن dell’uomo dovrà soffrire per opera loro».

ثم فهم التلاميذ أنه كان يتحدث معهم عن يوحنا المعمدان.

كلمة الرب.

القديس يوحنا الدمشقي (675-749)

monaco, teologo, dottore della كنيسة

الحديث عن النبي إيليا التشبي

«يمتلئ من الروح القدس ... يسير أمام الرب بروح إيليا وقوته "(لو 1: 17).

Chi ha ottenuto il potere di aprire e di chiudere il cielo, di trattenere o far venire la pioggia? (1R 17,1) Chi ha fatto perire, in uno zelo ardente, i profeti della vergogna a causa degli idoli meschini che veneravano? (1R 18,40) Chi ha visto إله in un vento leggero? (1R 19,12) (…)

Tutto questo è accaduto solo ad Elia e allo Spirito che è in lui. Ora, potremmo parlare di fatti ancora più prodigiosi. (…) Elia, fino ad oggi, non ha nemmeno subìto la morte, ma è stato rapito in cielo (2R 2,1) e rimane imperituro; alcuni pensano che vive con gli angeli, avendone imitato l’incorruttibilità ed immaterialità con una vita pura. (…) E di fatto, Elia è apparso alla trasfigurazione del ابن من إله, lo ha visto a viso scoperto, stando faccia a faccia davanti a lui (Mt 17,3).

Alla fine dei tempi, quando verrà manifestata la salvezza di إله, egli proclamerà prima degli altri la venuta di إله e la indicherà agli altri, e con molti altri segni divini confermerà il giorno tenuto segreto. In quel giorno anche noi, se saremo pronti, speriamo di andare incontro a questo uomo ammirabile che ci prepara il cammino verso tale giorno.

Ci faccia entrare nelle dimore celesti, in السيد المسيح عيسى nostro Signore, al quale vanno la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

كلمات الاب المقدس

Questa gente non aveva ascoltato i profeti e non ascoltava عيسى. È qualcosa di più di una semplice testardaggine, no, è di più, è la idolatria del proprio pensiero.

«Io la penso così, questo deve essere così e niente di più.» Questa gente aveva un pensiero unico e voleva imporre questo pensiero al Popolo di إله. […] Ma anche oggi si deve pensare così e se tu non pensi così non sei moderno, non sei aperto.

O peggio, tante volte dicono alcuni governanti: «Ma, io chiedo un aiuto, un aiuto finanziario per questo.» – (E si sentono rispondere:) «Ma se tu vuoi questo aiuto, devi pensare così, devi fare questa legge, quell’altra, quell’altra.»

Anche oggi c’è la dittatura del pensiero unico e questa dittatura è la stessa di questa gente; prende le pietre per lapidare la libertà dei popoli, la libertà della gente, la libertà delle coscienze, il rapporto della gente con إله. E oggi عيسى è crocifisso un’altra volta.  (سانتا مارثا، 10 أبريل 2014)

إنجيل اليوم
Il Vangelo del giorno
كلمة ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
كلمة 10 كانون الأول 20222
/
تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Udienza generale del 29 marzo 2023_2
لقاء عام في 29 مارس 2023
29 مارس 2023
فرانشيسكا عند سد أوكيتو
كلمة 29 مارس 2023
29 مارس 2023
انظر الى الضوء
صلاة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
ربيع
الربيع ، الربيع بكثرة
28 مارس 2023
يسوع مع الفريسيين
كلمة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان

الإعلان