فكرت في حفل زفافي

Era il 28 maggio.

كان ذلك في 28 مايو 2005 ، في هذا الوقت تقريبًا ، عندما التقينا لأول مرة.
Benevento fu il nostro nido d’amore, dove già adulti, ci baciammo come due adolescenti.

واتهمنا طفل يمر أيضًا بأننا عديمي الضمير.
A 40 anni per un puerile e pudico bacio sulle labbra… vabbè. Lo accettammo come buon segno premonitore.

E così fu: la scintilla diventò fuoco, il fuoco divampò nelle nostre vene e nei nostri cuori.

Sigillammo questo fuoco con la fede: non con fiori e candele, non con un metallo prezioso al dito, ma con la certezza del cammino insieme, ovunque il Signore ci avesse condotti, in ogni circostanza Dio ci avesse voluti, nella gioia e nel dolore che عيسى ci avesse donato.

Da quel fuoco nacque il nostro primogenito, maschio, sano, bello, vivace: piaceva molto a Dio.

يوجين: مولود جيداً ومولوداً جيداً. من النسب النبيل. ها هو اسمه.
Si capiva dal fuoco che aveva negli occhi e dalla dolcezza del suo cuore.

يوجين attese 5 anni la nascita di suo fratello, o sua sorella.
Dio gli mise accanto una sorella, الأختالذي كان سيرافقه إلى المذبح.
All’altare dello stesso Dio che lo mise nel mondo, lo stesso Dio innamorato di lui che lo rivolle accanto a sé.

Dio poi un giorno ci chiese: “posso far ritornare qua يوجين?"
أجبناه بدقائق من التردد: "أكيد يا رب ، ستتم مشيئتك وليست مشيئتنا".
Dio poi aggiunse: “vi lascerò tanta fede, tanto amore e tanti amici così da essere una famiglia."

Eccoli. La nostra famiglia. La famiglia di sangue e la famiglia d’amore. Insieme.
Insieme qui, e insieme distanti ma collegati col cuore.

Dio ci ha permesso di conoscere tanti nuovi amici, che si sono dimostrati molto forti, anche nel periodo più forte della nostra vita.

في طريقنا ، وضع الرب بعض الأعمدة الرقيقة ، الصامتة ، غير المرئية تقريبًا ، ولكنها حاضرة عندما نكون في أمس الحاجة إليها: وهكذا اعتنقنا الأب المقدس, che ci ha anche onorato di un suo telegramma speciale.

E abbiamo sentito il suo amore sulla nostra pelle, l’amore del Padre, la tenerezza di una persona di famiglia.

المونسنيور سابينزا هو قال: "il Santo Padre pensa tutti i giorni ad يوجين"
ونقول لك أيها الحبيب البابا فرانسيس: "noi preghiamo tutti i giorni per te, e siamo certi che anche يوجين ti pensa tutti i momenti".

Abbiamo conosciuto l’amore, l’amore di Padre, l’amore del Padre.
E l’amore è diventato forza, l’amore è diventato roccia, la roccia su cui è costruita una famiglia.
Una famiglia d’amore.

Nei 13 mesi più difficili, più intensi della nostra vita abbiamo sentito l’amore di Dio sulla nostra pelle, abbiamo sentito la fede scorrere nelle nostre vene, e abbiamo rimesso nelle sue mani misericordiose ogni attimo di gioia che trascorrevano insieme.

Tanto amore ci siamo scambiati: amore che durerà per l’eternità.

لقد جعلنا الأصدقاء والعائلة خلال أصعب 13 شهرًا من حياتنا قريبين منا.
E noi oggi, come sempre sarà, li stringiamo forte a noi, e sigilliamo il nostro amore, l’حب الله per noi con tutti voi.

Al nostro fianco ci sono يوجين, Francesca, Teresa, Nadia, Vincenzo e Nicola.

Ma qui sull’altare, di fronte a Dio e al nostro fianco ci siete tutti voi.

Voi e noi collegati con il cuore.

Noi tutti collegati al cielo con quel filo sottile ma forte che si chiama amore.

E questo filo mai si spezzerà.

متحدون دائما وإلى الأبد.

فكرت في حفل زفافي
Giuseppina, يوجين, Francesca, Remigio Ruberto – sabato 28 maggio 2022

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق