اقرأ واستمع إلى قصة "طعم الحليب"

دعونا نقرأ معا

C’era una volta…. ma ancora gli echi di una حكاية antica quanto il وقت da’ i suoi segnali, bagliori di tempesta e sereno, stagioni tese come accordi di musica ritmata in sintonia con i germogli di una حياة in divenire.

I sentimenti e le emozioni erano odori e sapori catturati tra i raggi di شمس, il calore del tempo disteso come tappeto ad accogliere i passi lenti di nuove stagioni. L’infanzia aveva i suoi segreti, li conservava nel الصمت من كلمات non dette, il العالمية incantato di storie sospese nella fantasia di fragili pensieri esposti al vento leggero del cambiamento.

L’adolescenza inquieta chiedeva إجابات senza fare الأسئلة, la sete d’amore dipingeva orizzonti lontani di un tempo ideale da possedere senza riserve, il miraggio del futuro per dare un significato al presente.

C’era una volta l’età della ragione, lo spazio necessario per ripercorrere strade iniziate e abbandonate, per consolare il قلب e fare tesoro di una sottile nostalgia e rimpianto, per dare alle scelte il valore di concreta stabilità e sicurezza, la proiezione a tre dimensioni di passato, presente e futuro da disegnare con l’esperienza e la volontà di sciogliere rimpianti e rinsaldare promesse di riscatto.

C’era una volta il libro della vita, pagine da leggere per fantasticare, storie vissute all’ombra della solitudine, sorrisi rubati ad un’estate da ricordare e conservare, il sapore del latte che, tra le pieghe della memoria, offre ancora una pagina bianca per accogliere e nutrire fantasia e realtà.

Le parole affiorano lentamente per dare al tempo il suo respiro, la trasparenza e i colori che alle emozioni e ai sentimenti restituiscono il sapore dell’innocenza.

بقلم Laura Alberico حقوق النشر © Educare.it - ​​السنة الثالثة والعشرون ، رقم 4 ، أبريل 2023

طعم الحليب
يوجين يشرب حليبه في 12 فبراير 2010

دعونا نستمع معا

قصص قبل النوم
قصص قبل النوم
طعم الحليب
طعم الحليب 2
/
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.
2 Commenti

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
la luce entra in te
Preghierina del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 سبتمبر 2023
ماسون
البناء القديم
24 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان