اقرأ واستمع إلى صلاة 11 أغسطس 2023

واتبعني

تعليق على الانجيل di oggi di Mt 16,24-28

صلاة 11 آب 2023
صلاة 11 آب 20235


Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà create (in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è proibito), in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la مرض, la ricchezza piuttosto che la فقر, l’onore piuttosto che il disonore, una حياة lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al نهاية per cui siamo creati

اغناطيوس ، تمارين روحية

أدخل النص (متى 16: 24-28).

خلال ذلك الوقت، عيسى disse ai suoi تلاميذ: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua يعبر e mi segua.

Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un رجل se guadagnerà il العالمية intero, ma perderà la propria vita?

O che cosa رجل potrà dare in cambio della propria vita?

لماذا ابن الإنسان على وشك أن يأتي في مجد أب suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue أجراءات.

In verità io vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di aver visto venire il Figlio dell’uomo con il suo regno».

لقد ألهمتني

Cosa vuol dire “rinnegare se stesso”? Come potremmo rinnegare i nostri desideri, rinunciare alle tante piccole cose che rendono bella e piacevole la nostra quotidianità, caricandoci solamente delle croci degli impegni e delle fatiche fino a “perdere” الحياة?

Certo Gesù non sta parlando di un ipotetico disprezzo del mondo, non vuole che ci concentriamo solamente sulla nostra vita spirituale mantenendoci superiori e indifferenti a tutte le altre cose che potremmo guadagnare.

ربما يكون الهدف ، أكثر من "حمل صليبه" هو كل ما في "اتبعني".

L’immagine migliore è quella di un cammino di cui non conosciamo ancora le tappe, o di una vacanza di cui non siamo stati noi a pianificare gli orari e le visite.

لا تسأل: "لكن ماذا نأكل؟" ، "أين ننام؟" ، "هل نمر هنا وهناك؟" ، "هل سنفعل القليل من هذا وذاك؟" ، "هل سنفعل القليل من هذا وذاك؟" لديك وقت ل ...؟ "؛ ولكن ببساطة: "هل أنت قادم أيضًا؟".

لا تقلق بشأن "ماذا" والمزيد بشأن "مع من".

لا تضع الشروط ولكن ببساطة اتبع.

«Rinnegare se stesso» significherebbe allora semplicemente godersi la vita senza preoccuparsi di determinarla, nella يثق certa che per chi rischia le sue sicurezze e si (pre)occupa solamente di seguirLo ogni passo è custodito e accompagnato.

هارامبت

المصدر © انهض وامش

صلاة 11 آب 2023
صلاة 11 آب 2023 6

أنا أفكر في الأسئلة

كيف أعيش عدم قدرتي على التخطيط لكل تفاصيل حياتي؟

مع من أسير وما هي علاقتي الأساسية؟

متى جربت حقيقة أن الرحلة يمكن أن تستمر حتى بدون شخص أو شيء كنت أعتبره ضروريًا حتى تلك اللحظة؟


صلاة شهر آب

11 أغسطس القديسة كلير الأسيزي

 O santa Chiara, che con la luce della tua vita evangelica rischiarasti l’orizzonte del tuo secolo, illumina anche noi che, oggi più che mai, siamo assetati di verità e di vero حب.

مع شهادة della tua vita, tu hai da dire anche a noi, dopo sette secoli, una parola من أمل e di fiducia che attinge la sua forza dal الإنجيل, verità eterna.

Guarda, o Chiara, alle tue figlie che sparse in tutto il mondo vogliono continuare silenziosamente la missione di ماري, Vergine e الأم, nel cenacolo dove sotto il soffio dello Spirito nasceva e si sviluppava la Chiesa.

Guarda a tutta la gioventù che cerca attraverso le vie più disparate di realizzare se stessa e guidala verso quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare.

Guarda, o Chiara, anche chi è verso il غروب della vita e fagli sentire che nulla è perduto quando ancora rimane il رغبة di ricominciare da capo per fare meglio, per essere più buoni.

وافعل ، كلير ، أنه عندما نصل إلى عتبة الأبدية ، قد نتمكن جميعًا من أن نباركك ، مثلك إله che ci ha creato per il suo amore!

آمين.

باتر ، افي ، المجد

Rimaniamo con Cristo, cerchiamo di essere sempre più una cosa sola con Lui; seguiamolo, imitiamolo nel suo movimento d’amore, nel suo andare incontro agli altri; e usciamo, abbiamo l’audacia di tracciare strade nuove per l’annuncio del Vangelo.

البابا فرانسيس عبر تويتر

لنصلي معا

صلاة قصيرة
صلاة قصيرة
صلاة 11 أغسطس 2023
صلاة 11 آب 2023 3
/

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù cammina con gli apostoli
La Parola del 27 settembre 2023
27 Settembre 2023
tutti fratelli
Preghierina del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
Lussy e Luke al sole al balcone
Il cane che amava i gatti
26 Settembre 2023
Santi Cosma e Damiano
Santi Cosma e Damiano
26 Settembre 2023
Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان