مدة القراءة: 4 دقائق

اقرأ واستمع إلى صلاتنا الصغيرة ليوم 10 مايو 2023


Pondus meum amor meus، eo feror quocumque feror.
Il mio peso è il mio amore; esso mi porta dovunque mi porto.

اوغسطين ، اعترافات

أدخل النص (يو 15: 1-8).

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.

كل غصن لا يثمر بداخلي يقطعه وكل فرع التي تؤتي ثمارًا ، قم بتقليمها بحيث تؤتي ثمارًا أكثر.

Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.

Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.

Io sono la vite, voi i tralci.

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

preghierina del 10 maggio 2023
فرع

لقد ألهمتني

«Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato». Questa parola mi colpisce perché io mi sento impuro. «Io sono la vite, voi i tralci».

تصدمني هذه الكلمة لأنني أشعر بالوحدة والانفصال عنك. لا توجد عصارة تمر من الأعماق ، لا أرى عناقيد عنب تنمو على أغصاني. كيف اصدق هذه الكلمة؟

Eppure, arriva proprio oggi. Forse il mio tronco è vivificato da una linfa che non sento scorrere, forse i miei rami sono pieni di frutti che non vedo.

Forse davvero si tratta di rimanere. Gustare fino in fondo quello che mi è dato, stare senza giudizi su quello che penso e che vivo per come lo penso e lo vivo. Scoprirmi figlio così come sono.

ابق ، متى تطلب مني المغادرة ؛ استمر في الحفر بكل أليافي وجذوري بحثًا عن الماء ، وتوقف عن تشتيت انتباهي بطعوم جديدة ومختلفة دائمًا.

E chiedere, chiedere sempre, senza fermarmi e senza ridurre la misura del mio desiderio; con la certezza sempre rinnovata di essere amato e ascoltato dal Padre.

هارامبت

المصدر © انهض وامش


أنا أفكر في الأسئلة

Cosa mi ricorda che già ora vivo in me la vita del Figlio?

عندما لا أبقى في هذه الحياة برأسي وقلبي ، أين أضيع؟

ما الذي سئمت من الصلاة عليه وماذا أريد أن أسأل اليوم؟

Non ci stanchiamo mai di pregare per la pace, per l’amore universale, per il rispetto tra i popoli.


صلاة لمريم في اليوم العاشر من أيار

ماريا ، رفيقتنا في السفر - 2 أ

يا قديسة مريم ، عذراء الظهيرة ، تعطينا لذة النور. 

Stiamo fin troppo sperimentando lo spegnersi delle nostre lanterne, e il declinare delle ideologie di potenza, e l’allungarsi delle ombre crepuscolari sugli angusti sentieri della terra, per non sentire la nostalgia del sole meridiano.

Strappaci dalla desolazione dello smarrimento e ispiraci l’umiltà della ricerca. Abbevera la nostra arsura di grazia nel cavo della tua mano.

أعدنا إلى الإيمان بأن أمًا أخرى ، فقيرة وجيدة مثلك ، نقلتها إلينا عندما كنا أطفالًا ، وربما في يوم من الأيام قمنا ببيع جزء بائس من العدس.

Tu, mendicante dello Spirito, riempi le nostre anfore di olio destinato a bruciare dinanzi a Dio: ne abbiamo già fatto ardere troppo davanti agli idoli del deserto.

اجعلنا قادرين على التخلي عن البشر فيه. خفف من كبرياءنا الجسدي. اعترف بأن نور الإيمان ، حتى عندما يفترض لهجات استنكار نبوية ، لا يجعلنا متعجرفين أو متغطرسين ، بل يمنحنا فرحة التسامح والتفاهم.

Soprattutto, però, liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento sia pubbliche che private, e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue sull’ altare della ferialità.

دون تونينو بيلو

preghierina del 10 maggio 2023
Preghierina del 10 maggio 2023 10

استمع للصلاة

preghiera di abbandono
Preghierina
صلاة 10 مايو 2023
Loading
/

ساعدونا نساعد!

Preghierina del 10 maggio 2023 8
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024
sunflowers, sunflower field, woman, donna fra i girasole
15 Aprile 2024
Il piccolo girasole coraggioso
bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
14 أبريل 2024
صلاة 14 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×