مدة القراءة: 4 دقائق

اقرأ التأمل في عيد صعود الرب

يتم الاحتفال بعيد صعود الرب في إيطاليا في يوم الأحد الأول بعد الأربعين يومًا من عيد القيامة.

ل القدس, la sommità del monte Oliveto è considerata dai fedeli il luogo dove Gesù era salito al cielo. Qui, nel 376, fu eretto un edificio e ogni anno i frati minori nel giorno dell’Ascensione vi celebrano i vespri della vigilia e l’ufficio divino durante la festa.

Ascensione del Signore
صعود الرب 2

بحسب إنجيل مرقس:

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio”. Mc 16,19.

يكتب الإنجيلي لوقا:

ثم قادهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم. وبينما كان يباركهم انسحب منهم وصعد الى الجنة ". لو 24.50.

مرة أخرى ، لوقا في أعمال الرسل الرسل scrive che Gesù viene assunto in cielo, dopo essere apparso agli Apostoli in seguito alla القيامة:

"بعد أن قالوا هذا ، وهم ينظرون إليه ،رُفِعَ فَأَخْذَتْهُ غَيْمٌ عَنِ أَعْيُنَهُمْ. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo»”. At 1,9-11.

صعود الرب أسر الايمان strettamente legato alla discesa, realizzata nell’Incarnazione. Cristo, Colui che viene dal Padre fa ritorno a Lui:

“Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre". يو 17 ، 28.

Gesù, davanti al tribunale ebraico, durante la sua passione viene interrogato dal sommo sacerdote risponde citando il salmo 110 sul sacerdozio del Messia:

“Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”. Gesù rispose:”io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Mc 14,61-62.

صعود الرب إنه مرتبط بسر الفصح e alla vita trinitaria e partecipa dell’energia della Risurrezione, trionfo della vita sulla morte. Gesù torna al Padre e manda il روحه المعزيةعلى أمل الوصول إليه ذات يوم:إنه توقع يوم الخمسين.

Il termine ascensione come salita, elevazione spirituale dell’uomo verso Dio. L’ascensione come avvicinamento spirituale al Signore, come un cammino di purificazione e salita verso le vette della santità dove l’uomo e la donna sono chiamati a vivere non secondo la “carne”, cioè secondo l’istinto egocentrico ed egoista ma secondo la libertà dei Figli di Dio. في الواقع ، "حيث يوجد روح الرب توجد الحرية". 2 قور 3 ، 17.

لا يُلغى التعب والعرق من جهد التسلق بالنسبة لنا نحن الرجال ، ولكن رؤية القمة التي تنير وتعطي القوة والحيوية لمحنة الرحلة.

L’ascesi cristiana chiede una continua purificazione dell’amore, un’incessante perseveranza nella fede, e un costante rinvigorimento della speranza. E’ fatica e allenamento, esercizio continuo del morire all’uomo vecchio e al peccato dentro di noi per raggiungere l’autentica libertà e rinascere dall’alto, per essere nuove creature in Cristo. Cf Col 3, 9-10.

هو يقول البابا فرانسيس في عظته المؤرخة 17 أبريل 2013:

"كما يؤكد القديس يوحنا في رسالته الأولى ، هو محامينا: يا له من شعور جميل! عندما يُستدعى المرء إلى القاضي أو يذهب إلى المحكمة ، فإن أول ما يفعله المرء هو البحث عن محام للدفاع عنه. عندنا من يدافع عنا دائما ، يدافع عنا من أفخاخ الشيطان ، يدافع عنا عن أنفسنا ، من خطايانا! أيها الإخوة والأخوات الأعزاء ، لدينا هذا الداعية: لا نخاف أن نذهب إليه لنطلب المغفرة ، ونطلب البركة ، ونطلب الرحمة! ...

L’Ascensione di Gesù al cielo ci fa conoscere allora questa realtà cosi consolante per il nostro cammino: in Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra umanità è stata portata presso Dio; Lui ci ha aperto il passaggio; Lui è come il capo cordata quando si scala una montagna, che è giunto alla cima e ci attira a sé conducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita, se ci lasciamo guidare da Lui siamo certi di essere in mani sicure, in mano del nostro المنقذمحامينا ".

المصدر © vatican.com


تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 أبريل 2024
الجمهور العام في 17 أبريل 2024
Eucaristia
17 أبريل 2024
كلمة 17 أبريل 2024
croce su vetro appannato
16 أبريل 2024
صلاة 16 أبريل 2024
madre e figlio
16 أبريل 2024
توسل والدتي
sole
16 أبريل 2024
تعاطفات جديدة

الأحداث القادمة

×