تقدمة السيدة العذراء مريم: سيدة الصحة

La Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio ricorda – secondo i vangeli aprocrifi – il giorno in cui Maria, ancora bambina, si reca al tempio di Gerusalemme e si offre a Dio.

Ciò che interessa alla كنيسة è il sottolineare non tanto l’evento storico in sé, di cui non c’è traccia nei vangeli, quanto il dono totale di sé che, nell’ascolto – “Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano” – preparò la giovane donna di Nazaret a diventare “tempio del Figlio”.

في نفس هذا اليوم ، 21 نوفمبر ، أشهر عيدمريم ، سيدة الصحة, festa istituita nella Repubblica Veneta nel 1630 ma poi diffusasi ovunque.

Tale ricorrenza e tradizione trae origine dopo la peste che colpì tutto il nord Italia tra il 1630 e 1631, di cui ne fa cenno anche Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”. Di fronte al diffondersi della malattia e non sapendo come porvi rimedio, il governo della Repubblica organizzò una processione di preghiera alla madonna a tal punto che il 22 ottobre 1630 il Doge fece voto di erigere un tempio a lei dedicato se la città fosse sopravvissuta.

بعد بضعة أسابيع ، حدث انهيار مفاجئ للوباء وفي نوفمبر 1631 تم إعلان انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء. منذ ذلك الحين تقرر استدعاء مادونا بعنوان "ديلا سالوت". كان دوجي قد قطع نذرًا ، وبعد تحديد المنطقة ، أقيمت الكنيسة وافتتحت في 28 نوفمبر 1687.

Sempre il 21 novembre, la كنيسة – per volontà di Pio XII, dal 1953 celebra anche la Giornata delle Claustrali.

Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti”. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Poi, tendendo la يُسلِّم verso i suoi discepoli, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”(متى 12 ، 46-50).

ليس لديهم المزيد من النبيذ

A Maria, Donna e Madre, non sfuggono le “mancanze” di casa. S’accorge dell’assenza del vino. E si fa provvida, intercede presso il Figlio عيسى affinché ponga rimedio.

ما يحرك هو اليقين أنa Dio nulla è impossibile, come le disse l’angelo all’Annunciazione. عيسى resiste – “Donna, non è ancora giunta la mia ora”, risponde – ma poi cede. A Cana Maria si rivela come la “credente” in عيسى,

Colei che grazie alla sua fede provoca il primo “segno” di عيسى. Il vino è il simbolo della gioia, della festa, dell’allegrezza: dire quindi che manca vino, significa che alla festa di nozze manca l’ingrediente per eccellenza, la gioia.

مريم ، بفضل شفاعتها ، هي التي تلاحظ وتزودها حتى يتحول ماء الإحراج والخوف ... سريعًا إلى فرح الاحتفال. هكذا فعلت في قانا ، هكذا فعلت مريم ، سيدة الصحة ، مع أولئك الذين يدعونها ويوكلون أنفسهم إليها.

عبيد

Chi segue passo per passo l’evento, sono i servi, i quali prendono le giare, le riempiono d’acqua fino all’orlo e sorpresi, s’accorgono di distribuire vino.

Da servi a testimoni, perché proprio attraverso l’obbedienza, si ritrovano protagonisti di un “fatto” di cui tutti parleranno. E loro ne sono i primi testimoni. Di fronte ai “segni” che Dio continua a operare in noi e attorno a noi, possiamo anche noi passare dall’essere “servi” all’essere “testimoni”, narratori delle grandi cose che Dio può compiere in mezzo a noi, attraverso la nostra umile e fragile obbedienza.

أصبحت هذه التجربة ممكنة لأنهم كانوا "مطيعين" لأمر العذراء مريم.

الهدية والالتزام

In questo giorno di festa si intreccia così il “dono” che Maria fa di se stessa a Dio, e l’impegno a vivere la vita, animata dalla fede, certa che Dio stesso provvederà (Gn 22).

Dove per l’uomo tutto pare impossibile, tutto diventa possibile in chi crede in Dio e con fiducia si affida all’intercessione di Maria, Madre di عيسى e Madre nostra.

صلاة لسيدة الصحة

العذراء المباركة ،
تبجيلا من قبلنا تحت العنوان
سيدة الصحة ،
ottienici da Dio la sanità
الروح والجسد ،
حتى تطهر نفسك من كل ذنب
وتنشط في الأطراف ،
يمكننا دائمًا خدمته بشكل أفضل
في كل أيام حياتنا ،
حتى تستحق الثواب الأبدي.
آمين.

Giotto - Scrovegni - عرض السيدة العذراء في الهيكل - تقديم مريم العذراء
Giotto - Scrovegni - عرض مريم العذراء في الهيكل

المصدر © ديكاستري للاتصالات

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق