فيديو الأب جان بول هيرنانديز SJ للتعليق على إنجيل 25 ديسمبر 2022

من الإنجيل بحسب لوقا 2 ، 15 - 20

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».

Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.

تعليق على إنجيل 25 ديسمبر 2022
تعليق على إنجيل 25 ديسمبر 2022 2

Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano.

مريم ، من جهتها ، احتفظت بكل هذه الأشياء وتفكرت فيها في قلبها.
ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم.


أشرطة فيديو يوتيوب

المصدر © سبا ReteBlu

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا ، أنا Remigio Ruberto ، والد Eugenio. الحب الذي يربطني بـ "أوجينيو" هو الحب الخالد والخلود.

ترك تعليق