تعليق على إنجيل 11 ديسمبر 2022 للأب جان بول هيرنانديز إس جيه

هل أنت من سيأتي أم ننتظر آخر؟

من إنجيل متى
طن متري 11 ، 2 - 11
 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». عيسى rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».

Mentre quelli se ne andavano, عيسى si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta.

وهو الذي كتب عنه: "ها أنا أرسل رسولنا أمامك ، فيعد طريقك أمامك".
الحق اقول لكم. لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. ولكن الاصغر في ملكوت السموات اعظم منه ".

Parola del Signore.


تعليق على إنجيل 11 ديسمبر 2022
تعليق على إنجيل 11 ديسمبر 2022 2

Padre Jean-Paul Hernandez SJ commenta il Vangelo della III Domenica di Avvento e illustra l’iconografia dell’Annunciazione.

«In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?“».

Giovanni Battista rappresenta quella comprensione a cui potevano arrivare gli illuminati del popolo di Israele che avevano interiorizzato la Sacra Scrittura.

Storicamente عيسى ha tratto ispirazione dalla figura del Battista e dai movimenti che aspettavano la redenzione.

Questa è la nostra missione: andare a riferire a chi ancora non crede chi è عيسى e che si sta compiendo la Storia.

أشرطة فيديو يوتيوب

المصدر © سبا ReteBlu

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق