قصة القديس اسطفانوس الشهيد الأول

"رأى ينحني من أجل الموت
الذي كان يفاقمه بالفعل تجاه الأرض ،
ولكن من العيون كان دائما يصنع أبواب الجنة ،
الصلاة إلى المولى الأعلى ، في الكثير من الحروب ،
أنه سيعفو عن مضطهديه ،
مع هذا الجانب الذي يشفق على الصحاري ". (المطهر الخامس عشر)

القديس ستيفن
القديس ستيفن

في الكوميديا ​​الإلهية يحكي دانتي عن مشاهدته لمشهد مؤثر: مشهد رجم الشاب الذي يحتضر ويغفر لمضطهديه. ما يلفت انتباه الشاعر الفلورنسي هو وداعة ستيفانو التي تظهر في الواقع بكل قوتها في قصة أعمال الرسل ، حيث يتم سرد قصته. "يا رب ، لا تلومهم على هذه الخطيئة" ، صرخ ستيفانو بصوت عالٍ ، وهو يحني ركبتيه قبل لحظات قليلة من انتهاء صلاحيته.

الشاب ممتلئ بالروح القدس

Stefano fu uno dei primi a seguire gli Apostoli. Si è ipotizzato fosse greco o ebreo educato nella cultura ellenistica. Quello che è sicuro è che fosse molto apprezzato nella comunità di Gerusalemme, tanto che il suo nome compare negli Atti come primo fra i sette che vennero eletti per aiutare gli Apostoli nella loro missione. “Uomo pieno di fede e di Spirito Santo”, faceva prodigi e miracoli ma alcuni della sinagoga sobillarono il popolo, gli anziani e gli scribi dicendo di averlo udito pronunciare espressioni blasfeme contro Mosè e contro إله.

Era il periodo dopo la Pentecoste. Stefano venne trascinato davanti al sinedrio, presentati falsi testimoni che l’accusarono di averlo sentito dire che عيسى il Nazareno avrebbe distrutto quel luogo e sovvertito i costumi tramandati da Mosè.

الرجم والاستغفار

Allora Stefano pronunciò il discorso più lungo degli Atti degli Apostoli, un discorso forte, in cui ripercorse la storia della salvezza. إله aveva preparato la venuta del Giusto ma loro avevano opposto resistenza allo Spirito Santo così come i loro padri perseguitarono i profeti. “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il ابن dell’uomo che sta alla destra di إله”, concluse Stefano.

Parole che gli costarono care. I presenti proruppero in grida altissime. Venne trascinato fuori dal furore del popolo e si misero a lapidarlo. Fra coloro che approvarono la sua uccisione c’era Saulo che da feroce persecutore dei cristiani diventerà poi l’Apostolo delle genti, San Paolo. Ai suoi piedi deposero il mantello di Stefano e, mentre le pietre lo colpivano, il giovane chiese a عيسى di accogliere il suo spirito e di perdonare i suoi assassini.

تفاني قوي للشهداء

Il luogo del martirio di Santo Stefano a Gerusalemme è tradizionalmente collocato poco fuori dalla Porta di Damasco, dove oggi sorge la chiesa di Saint-Étienne. Nel cristianesimo fu da subito molto forte la devozione per Santo Stefano e notizie sulle sue reliquie risalgono al 400 D.C.

صدى حياته ، ولا سيما استشهاده ، تغلغل في الفن بعمق. غالبًا ما يصور بأحجار زخرفية أو شجرة نخيل. فضول: في إيطاليا وحدها ، تحمل 14 بلدية اسمه.

مصدر أخبار الفاتيكان

من التعليم المسيحي للبابا بنديكتوس السادس عشر

Cari fratelli e sorelle, […]

ستيفانو هو الأكثر تمثيلا لمجموعة من سبعة رفاق. يرى التقليد في هذه المجموعة بذرة وزارة المستقبل لـ "الشمامسة"، حتى لو جدير بالذكر أن هذه التسمية غائبة فيكتاب اعمال الرسل. تنجم أهمية ستيفن على أي حال عن حقيقة أن لوقا ، في كتابه المهم هذا ، خصص له إصحاحين كاملين.

Il racconto lucano parte dalla constatazione di una suddivisione invalsa all’interno della primitiva كنيسة di Gerusalemme: questa era, sì, interamente composta da cristiani di origine ebraica, ma di questi alcuni erano originari della terra d’Israele ed erano detti “يهود"بينما أتى آخرون من العقيدة اليهودية في العهد القديم من الشتات الناطق باليونانية وكانوا يُطلق عليهم"الهيلينيون“.

Ecco il problema che si stava profilando: i più bisognosi tra gli ellenisti, specialmente le vedove sprovviste di ogni appoggio sociale, correvano il rischio di essere trascurati nell’assistenza per il sostentamento quotidiano.

للتغلب على هذه الصعوبة ، قرر الرسل ، الذين احتفظوا بالصلاة وخدمة الكلمة كمهمتهم المركزية ، تكليف "سبعة رجال حسن السمعة وممتلئين ذكاء وحكمة»ليقوموا بمهمة المساعدة (في 6, 2-4), vale a dire del servizio sociale caritativo.

لهذا الغرض ، كما يكتب لوقا ، اختار التلاميذ ، بدعوة من الرسل ، سبعة رجال. لدينا حتى أسمائهم. هم انهم: "ستيفانو ، رجل مليء بالإيمان والروح القدس ، فيليب ، Pròchorus ، Nicànore ، Timone ، Parmenàs و Nicola. قدموها إلى الرسل الذين بعد الصلاة وضعوا أيديهم عليهم»(في6.5-6).

[…] La cosa più importante da notare è che, oltre ai servizi caritativi, Stefano svolge pure un compito di evangelizzazione nei confronti dei connazionali, dei cosiddetti “الهيلينيون"، في الواقع يصر لوقا على حقيقة أنه ،"مليئة بالنعمة والثبات»(في 6,8), presenta nel nome di عيسى una nuova interpretazione di Mosè e della stessa Legge di إله, rilegge l’Antico Testamento nella luce dell’annuncio della morte e della risurrezione di عيسى.

تثير إعادة قراءة العهد القديم هذه ، وهي إعادة قراءة مسيحية ، ردود فعل اليهود الذين يعتبرون كلماته تجديفًا (را.في 6,11-14). Per questa ragione egli viene condannato alla lapidazione. E S. Luca ci trasmette l’ultimo discorso del santo, una sintesi della sua predicazione.

Come عيسى aveva mostrato ai discepoli di Emmaus che tutto l’Antico Testamento parla di lui, della sua croce e della sua risurrezione, così S. Stefano, seguendo l’insegnamento di عيسى, legge tutto l’Antico Testamento in chiave cristologica. Dimostra che il mistero della Croce sta al centro della storia della salvezza raccontata nell’Antico Testamento, mostra che realmente عيسى, il crocifisso e il risorto, è il punto di arrivo di tutta questa storia.

E dimostra quindi anche che il culto del tempio è finito e che عيسى, il risorto, è il nuovo e vero “معبد“. Proprio questo “no” al tempio e al suo culto provoca la condanna di S. Stefano, il quale, in questo momento – ci dice S. Luca – fissando gli occhi al cielo vide la gloria di إله e عيسى che stava alla sua destra. E vedendo il cielo, إله e عيسى, S. Stefano disse: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il ابن dell’uomo che sta alla destra di إله"(في 7,56).

Segue il suo martirio, che di fatto è modellato sulla passione di عيسى stesso: « فرجموا استفانوس بالحجارة وهو يصلي ويقول:"Signore عيسى, accogli il mio spirito". ثم ثنى ركبتيه وصرخ بصوت عال:"يا رب ، لا تحمل هذا ضدهمالخطيئة ".ومع ذلك ، مات». (راجعفي7.59-60).

Il luogo del martirio di Stefano a Gerusalemme è tradizionalmente collocato poco fuori della Porta di Damasco, a nord, dove ora sorge appunto la chiesa di سانت إتيانبجانب الملاحظةمدرسة الكتاب المقدس dei Domenicani. L’uccisione di Stefano, primo martire di السيد المسيح, fu seguita da una persecuzione locale contro i discepoli di عيسى (cfr في 8,1), la prima verificatasi nella storia della كنيسة.

وشكلت مناسبة ملموسة دفعت جماعة المسيحيين اليهودية-الهلنستية إلى الفرار من القدس والتفرق. بعد طردهم من القدس ، تحولوا إلى مبشرين متجولين: «Quelli che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la Parola di إله»(في 8,4).

يصبح الاضطهاد والتشتت اللاحق رسالة. وهكذا انتشر الإنجيل في السامرة وفينيقيا وسوريا حتى مدينة أنطاكية العظيمة ، حيث أعلن لوقا أيضًا للوثنيين لأول مرة (را.في11،19-20) وحيث اسم "مسيحيون"(في 11,26). [….]

La storia di Stefano dice a noi molte cose. Per esempio, ci insegna che non bisogna mai disgiungere l’impegno sociale della carità dall’annuncio coraggioso della fede. Era uno dei sette incaricato soprattutto della carità. Ma non era possibile disgiungere carità e annuncio.

Così, con la carità, annuncia السيد المسيح crocifisso, fino al punto di accettare anche il martirio. Questa è la prima lezione che possiamo imparare dalla figura di santo Stefano: carità e annuncio vanno sempre insieme. Soprattutto, S. Stefano ci parla di السيد المسيح, del السيد المسيح crocifisso e risorto come centro della storia e della nostra vita. Possiamo comprendere che la Croce rimane sempre centrale nella vita della كنيسة e anche nella nostra vita personale.

Nella storia della كنيسة non mancherà mai la passione, la persecuzione. E proprio la persecuzione diventa, secondo la celebre frase di Tertulliano, fonte di missione per i nuovi cristiani. Cito le sue parole: « نتكاثر في كل مرة تحصدنا بواسطتك: دم المسيحيين هو بذرة»(اعتذاري 50 ، 13: Plures efficimur quies metimur a vobis: semen est sanguis christianorum).Ma anche nella nostra vita la croce, che non mancherà mai, diventa benedizione.

E accettando la croce, sapendo che essa diventa ed è benedizione, impariamo la gioia del مسيحي anche nei momenti di difficoltà. Il valore della testimonianza è insostituibile, poiché ad essa conduce il Vangelo e di essa si nutre la كنيسة. Santo Stefano ci insegni a fare tesoro di queste lezioni, ci insegni ad amare la Croce, perché essa è la strada sulla quale السيد المسيح arriva sempre di nuovo in mezzo a noi.

معنى اسم ستيفانو: "تاج" علامة المجد (اليونانية).

لقراءة التعليم المسيحي الكامل للبابا بنديكتوس السادس عشر:
>>> ستيفن الشهيد
[الكرواتيةفرنسيإنجليزيالإيطاليالبرتغاليةالأسبانيةألمانية]

مصدر gospeloftheday.org

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Udienza generale del 29 marzo 2023_2
لقاء عام في 29 مارس 2023
29 مارس 2023
فرانشيسكا عند سد أوكيتو
كلمة 29 مارس 2023
29 مارس 2023
انظر الى الضوء
صلاة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
ربيع
الربيع ، الربيع بكثرة
28 مارس 2023
يسوع مع الفريسيين
كلمة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان

الإعلان