القديس فيليب ويعقوب الصغير ، الرسل

مدة القراءة: 3 دقائق

اقرأ قصة القديسين فيليب ويعقوب الأصغر ، الرسل

Sono tante le cose che accomunano questi due Santi, conosciutisi in vita poiché entrambi tra i Dodici che Gesù chiamava apostoli, cioè i discepoli a Lui più vicini.

Insieme hanno vissuto con Cristo e lo hanno seguito, entrambi intraprenderanno l’attività di evangelizzazione e moriranno per questo da martiri. Ancora insieme, sono sepolti nella Basilica dei SS. XII Apostoli a روما، في البداية مخصصة لهما فقط.

Santi Filippo e Giacomo il minore, Apostoli 1
القديسان فيليب ويعقوب الأصغر ، الرسل 3

"فيليب ، تعال واتبعني"

Così dice Gesù a Filippo quando lo incontra, e tanto basta a questi per cambiare vita. Originario di Betsaida e già discepolo di يوحنا المعمدان, Filippo da tempo aspetta il Messia.

Così quando inizia la sua predicazione, Gesù lo premia: è tra i primi a ricevere la chiamata. E con Gesù è nel deserto poco prima del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, a chiedergli dove avrebbero trovato il pane necessario a sfamare tutta la gente che era intervenuta.

E con Gesù è anche alla fine, nell’Ultima Cena, quando chiede a Cristo di mostrare loro il Padre dei cieli. Dopo la Pentecoste attraversa l’Asia Minore per evangelizzare i popoli degli Sciti e dei Parti, dai quali ottiene molte conversioni.

عند وصوله أخيرًا إلى فريجيا ، في هيرابوليس ، تم تسميره رأسًا على عقب على صليب على شكل X مات عليه شهيدًا.

يعقوب "شقيق" يسوع

San Paolo lo chiama “fratello” di Gesù, epiteto che designava i parenti più prossimi della famiglia. Secondo alcune fonti, infatti, Giacomo sarebbe stato il cugino di Cristo, figlio di Alfeo che era fratello di San Giuseppe.

Anche Giacomo ha un fratello, anche lui discepolo di Gesù: San Giuda Taddeo. Detto il Minore per distinguerlo da Giacomo il Maggiore, a questi succede alla guida della Chiesa di Gerusalemme, dove nel 50 presiede un importante Concilio in cui si parla di questioni assai importanti per l’epoca, come la circoncisione.

Prima di questi fatti però lo ritroviamo accanto a Cristo che gli appare dopo la Resurrezione. Giacomo segue sempre una condotta esemplare: non mangia carne, non beve vino e osserva i voti, perciò non stupisce che sia soprannominato “il Giusto”.

وهو مؤلف أول رسائل "كاثوليكية" من العهد الجديد ، ويتذكر بشكل خاص تلك التي لاحظ فيها أن "الإيمان ميت بدون أعمال". يموت من شهيدربما بالرجم بين 62 و 66.

المصدر © أخبار الفاتيكان – Dicasterium الموالية للاتصالات


تبرع بـ 5x1000 إلى جمعيتنا
لا يكلفك شيئًا، إنه يستحق الكثير بالنسبة لنا!
ساعدونا في مساعدة مرضى السرطان الصغار
انت تكتب:93118920615

أحدث المقالات

il pane di vita
17 أبريل 2024
Preghierina del 17 aprile 2024
mamma e bimba nel giardino
17 أبريل 2024
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 أبريل 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo
la misericordia di Dio
17 أبريل 2024
Ecco com’è davvero la misericordia…
Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 أبريل 2024
الجمهور العام في 17 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×