القديسة كاترين من سيينا

راعية إيطاليا وأوروبا - دكتور في الكنيسة

“Non accontentatevi delle piccole cose. إله le vuole grandi. Se sarete ciò che dovete essere metterete fuoco in tutta Italia!”.

Con queste parole, nel consueto stile fermo e intransigente, ma sempre materno, Caterina Benincasa invitava alla radicalità della fede uno dei suoi interlocutori epistolari.

È un’esortazione che rivela l’ardente desiderio della santa di irradiare il Vangelo nel mondo attraverso la testimonianza convinta e credibile di uomini e donne convertiti dall’annuncio del Risorto: “Munita di fede invitta, potrai affrontare vittoriosamente i tuoi avversari”, le dirà السيد المسيح in una visione nell’ultimo giorno di carnevale del 1367, in un episodio che i biografi ricordano come lo sposalizio mistico di Caterina.

عاقدة العزم منذ الصغر على الزواج بالمسيح

Era nata vent’anni prima, il 25 marzo, nel rione Fontebranda, ventiquattresima figlia dei venticinque messi al mondo dal tintore Jacopo Benincasa e da Lapa di Puccio de’ Piacenti in un’epoca caratterizzata da forti tensioni nel tessuto sociale; a soli sei anni, in un momento in cui il papato aveva sede ad Avignone e movimenti ereticali insidiavano la vita della كنيسة, la bambina ebbe l’apparizione di عيسى vestito da Pontefice.

في العام التالي ، أخذت نذر البتولية ، ونضجت لاحقًا نيتها الراسخة في السعي إلى الكمال المسيحي في النظام الدومينيكي. في مواجهة معارضة والديها الذين أرادوا الزواج منها ، ردت كاترينا بحزم: في سن الثانية عشرة قصت شعرها وحجبت نفسها ، وأغلقت نفسها في المنزل ؛ ثم وافقت العائلة في عام 1363 على دخولها بين Mantellate أو الدومينيكان tertiaries.

الأم والمعلم ، المرجع الروحي للكثيرين

La santa imparò a leggere e scrivere, si diede ad un’intensa attività caritatevole verso gli ultimi e – in un’Europa dilaniata da pestilenze, guerre, carestie e sofferenze – divenne un punto di riferimento per uomini di cultura e religiosi che, assidui frequentatori della sua cella, saranno ricordati come caterinati.

ودعاها اقربهم "الأم والمعلم” e si fecero trascrittori dei suoi tanti appelli ad autorità civili e religiose: esortazioni ad assunzioni di responsabilità, talvolta rimproveri o inviti all’azione, sempre espressi con amorevolezza e carità.

Tra i temi affrontati nelle missive: la pacificazione dell’Italia, la necessità della crociata, la riforma della كنيسة e il ritorno del papato a Roma per il quale la santa fu determinante recandosi nel 1376 in Provenza da Papa Gregorio XI.

Il أب، "المسيح الحلو على الأرض" وعودته إلى روما

Caterina non ebbe mai paura di richiamare il Successore di Pietro, da lei definito “dolce السيد المسيح in terra”, alle sue responsabilità: ne riconobbe le manchevolezze umane, ma ebbe sempre grande riverenza del vicario di عيسى in terra, così come di tutti i sacerdoti.

Dopo la ribellione di una parte di cardinali che diede inizio allo scisma di occidente, Urbano VI la chiamò a Roma. Qui la santa si ammalò e morì il 29 aprile 1380, come عيسى, a soli 33 anni.

Le parole dell’apostolo Paolo “Non sono più io che vivo, ma السيد المسيح vive in me”, si incarnano nella vita di Caterina che nel 1375 ricevette le stimmate incruente rivivendo, raccontano testimoni, la Passione ogni settimana.

أعلن طبيب الكنيسة من قبل بولس السادس

L’appartenenza al ابن من إله, il coraggio e la sapienza infusa sono tratti distintivi di una donna unica nella storia della كنيسة, autrice di testi come Il Dialogo della Divina Provvidenza, l’Epistolario e la raccolta di Preghiere.

In ragione dell’alta statura spirituale e dottrinaria Paolo VI nel 1970 l’ha proclamata Dottore della كنيسة. Innamorata di عيسى السيد المسيح, Caterina scriveva: “Niente attrae il cuore di un uomo quanto l’amore!

Per amore إله lo ha creato, per amore suo padre e sua madre gli hanno dato la propria sostanza, egli stesso è fatto per amare”.

القديسة كاترين من سيينا
القديسة كاترين من سيينا 2

المصدر © ديكاستري للاتصالات

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Il cucciolo che aveva paura del buio
Il cucciolo che aveva paura del buio
29 مارس 2023
Udienza generale del 29 marzo 2023_2
لقاء عام في 29 مارس 2023
29 مارس 2023
فرانشيسكا عند سد أوكيتو
كلمة 29 مارس 2023
29 مارس 2023
انظر الى الضوء
صلاة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
ربيع
الربيع ، الربيع بكثرة
28 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان

الإعلان