القديسة تيريزا بنديكتا للصليب (إديث شتاين) العذراء والشهيدة الكرملية ، راعية أوروبا

“Ave Crux, Spes Unica”. E’ con lo sguardo fisso alle braccia aperte di السيد المسيح sulla croce, unica speranza, che Edith Stein affronta il martirio nelle camere a gas di Auschwitz Birkenau nel caldo agosto 1942.

إنه تتويج لرحلة داخلية طويلة قادتها من دراسة الفلسفة إلى التزامها بالنهوض الإنساني والاجتماعي والديني للمرأة ، إلى الحياة التأملية. ولدت إيديث في فروكلاف في سيليزيا الألمانية عام 1891 ، وهي الطفلة الحادية عشرة لزوجين يهوديين متدينين للغاية ، برزت على الفور لذكائها اللامع الذي من شأنه أن يفضل رؤية عقلانية وانفصال الشباب عن الدين.

لقد قطعت دراستها فقط خلال الحرب العالمية الأولى لمساعدة الجنود كممرضة للصليب الأحمر. سيكون اللقاء مع فينومينولوجيا الفيلسوف هوسرل ، الذي أصبح مساعدًا له في جامعة فرايبورغ لتعميق موضوع التعاطف واللقاء مع الفيلسوف ماكس شيلر ، جنبًا إلى جنب مع قراءة تمارين سانت إجنازيو و حياة سانتا تيريزا دي أفيلا ، لتحفيز التحول إلى المسيحية.

الإيمان والنازية

Desiderosa di conquistare la verità tramite la conoscenza e lo studio, viene conquistata dalla Verità di السيد المسيح accostandosi ai testi di توماس e Agostino. Riceve Battesimo e Cresima nel 1922, contro la volontà dei genitori, ma mai rinnegherà le sue origini ebraiche: negli anni delle persecuzioni, divenuta insegnante e suora carmelitana nel 1934 a Colonia con il nome di Teresa Benedetta della Croce, abbraccia la sofferenza del suo popolo, introducendola nel sacrificio di السيد المسيح.

بعد "ليلة البلورات" ، تم نقلها إلى هولندا ، بلد محايد: في الكرمل الهولندي من إخت ، كتبت رغبتها في تقديم نفسها "في تضحية من أجل السلام الحقيقي وهزيمة حكم المسيح الدجال" .

شهيد في أوشفيتز

Due anni dopo l’invasione nazista dei Paesi Bassi avvenuta nel 1940, viene prelevata insieme ad altri 244 ebrei cattolici, come atto di rappresaglia contro l’episcopato olandese che si era opposto pubblicamente alle persecuzioni e portata ad Auschwitz.

Qui si prende cura dei bambini rinchiusi, accompagnandoli con compassione verso la morte e insegna il Vangelo ai detenuti. Con lei c’è la sorella Rosa, pure convertitasi al cattolicesimo alla quale nel momento estremo del martirio dice: “Vieni, andiamo per il nostro popolo”.

In passato aveva scritto: “Il mondo è in fiamme: la lotta tra السيد المسيح e anticristo si è accanita apertamente, perciò se ti decidi per السيد المسيح può esserti chiesto anche il sacrificio della vita”.

Edith Stein
Edith Stein

مثال على التسامح والقبول لأوروبا

Il pensiero e la fede di Edith Stein sono racchiusi nelle sue opere, particolarmente in “Essere finito ed Essere eterno”, sintesi di filosofia e mistica dalla quale emerge il senso dell’uomo, la sua singolarità e unicità, nel rapporto con il Creatore.

“Un’eminente figlia di Israele e fedele figlia della كنيسة” l’ha definita canonizzandola nel 1998 san Giovanni Paolo II. “Dichiarare santa Edith Stein, compatrona d’Europa – ha detto – significa porre sull’orizzonte del Vecchio Continente un vessillo di rispetto, di tolleranza, di accoglienza”, ma è necessario far leva sui valori autentici, che hanno il loro fondamento nella legge morale universale: un’Europa che scambiasse il valore della tolleranza e del rispetto con l’indifferentismo etico sui valori irrinunciabili si aprirebbe alle più rischiose avventure e vedrebbe prima o poi riapparire sotto nuove forme gli spettri più paurosi della sua storia”.

المصدر © ديكاستري للاتصالات

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Eugenio e Remigio in camera da letto mentre giocano
Preghierina del 25 marzo 2023
25 مارس 2023
uova colorate
Poesia dei colori sbagliati
25 مارس 2023
تعليق على إنجيل 26 مارس 2023
تعليق على إنجيل 26 مارس 2023
25 مارس 2023
بشارة الرب
كلمة 25 مارس 2023
25 مارس 2023
البشارة
صلاة 24 مارس 2023
24 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان