مدة القراءة: 1 دقيقة

Udienza generale 20 aprile 2022 di Papa Francesco

التعليم المسيحي في الشيخوخة -6. “Onora il padre e la madre”: l’amore per la vita vissuta.

Udienza generale 20 aprile 2022
Udienza generale 20 aprile 2022 4

الإخوة والأخوات الأعزاء ، صباح الخير!

Oggi, con l’aiuto della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, apriamo un passaggio attraverso la fragilità dell’età anziana, segnata in modo speciale dalle esperienze dello smarrimento e dell’avvilimento, della perdita e dell’abbandono, della disillusione e del dubbio.

Naturalmente, le esperienze della nostra fragilità, di fronte alle situazioni drammatiche – talora tragiche – della vita, possono accadere in ogni tempo dell’esistenza. Tuttavia, nell’età anziana esse possono suscitare meno impressione e indurre negli altri una sorta di assuefazione, persino di fastidio.

Quante volte abbiamo sentito o abbiamo pensato: “I vecchi danno fastidio”; L’abbiamo detto, l’abbiamo pensato… Le ferite più gravi dell’infanzia e della giovinezza provocano, giustamente, un senso di ingiustizia e di ribellione, una forza di reazione e di lotta. Invece اقرأ أكثر…


اقرأ أيضا: الجمهور العام


ساعدونا نساعد!

Udienza generale 20 aprile 2022 2
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024
Eugenio e Nicola in palestra
12 أبريل 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 أبريل 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 أبريل 2024
امنحني الوقت!

الأحداث القادمة

×