مدة القراءة: 5 دقائق

اقرأ قصة استشهاد القديس يوحنا المعمدان

La memoria del martirio di san Giovanni Battista si affianca alla solennità della sua natività, celebrata il 24 giugno. 
Giovanni è il cugino di Gesù, concepito tardivamente da Zaccaria ed Elisabetta, entrambi discendenti da famiglie sacerdotali: la sua nascita è collocata circa sei mesi prima a quella di Cristo, in coerenza con l’episodio evangelico della Visitazione di Maria a Elisabetta. 
La data della morte, invece, avvenuta fra il 31 e il 32, si fa risalire alla dedicazione di una piccola basilica risalente al V secolo nel luogo del suo sepolcro, Sebaste di Samaria: in quel giorno, infatti, sembra sia stata ritrovata la sua testa che Papa Innocenzo II fa traslare a Roma nella chiesa di San Silvestro in Capite.
La celebrazione del martirio ha origini antiche: è già presente in Francia nel V secolo, a Roma in quello successivo.

على الفور أرسل الملك حارسا يأمر بإحضار الرأس إليه. ذهب الحارس وقطع رأسه في السجن وحمل رأسه على طبق ، وأعطاه للفتاة ، وأعطته الفتاة لأمها. فلما سمع تلاميذ يوحنا بذلك جاءوا وأخذوا جسده ووضعوه في قبر

(مرقس 6 ، 27-29)
Martirio di San Giovanni Battista
قطع رأس يوحنا المعمدان من أجل كارافاجيو

أسباب استشهاد يوحنا المعمدان

Il ruolo principale del martirio è dovuto a una donna: Erodiade, attuale moglie di Erode Antipa, ex moglie del fratellastro di Antipa, pure lui chiamato Erode. L’arresto è dovuto alla denuncia fatta da Giovanni di questo matrimonio illegale.

In occasione del compleanno di Erode e durante la festa, la figlia di Erodiade, Salomé, intraprende una danza in onore del re che ne resta ammaliato e le concede di chiedergli qualunque cosa, fosse pure la metà del regno.

E lei, consultatasi con la madre, chiede la testa di Giovanni. Erode non vorrebbe, ma non può rifiutare: ormai ha fatto una promessa.

تعليق البابا فرنسيس

أربع شخصيات: الملك هيرود "فاسد وغير حاسم" ، هيرودياس ، زوجة شقيق الملك ، الذي "عرف فقط كيف يكره" ، سالومي ، "الراقصة الباطلة" ، و "قطع رأس النبي فقط في زنزانته".

الملك

Il re, innanzitutto, che “credeva che Giovanni fosse un profeta”, “lo ascoltava volentieri”, a un certo punto “lo proteggeva”, ma lo teneva in carcere. Era indeciso, perché Giovanni gli “rimproverava il suo peccato”, l’adulterio.

Nel profeta, Erode “sentiva la voce di Dio che gli diceva: ‘Cambia vita’, ma non riusciva a farlo. Il re era corrotto, e dove c’è corruzione, è molto difficile uscire”.

Un corrotto che “cercava di fare equilibri diplomatici” fra la propria vita, non solo adultera, ma anche piena “di tante ingiustizie che portava avanti”, e la coscienza della “santità del profeta che aveva avanti”.

ولم يستطع فك العقدة.

هيرودياس

Erodìade, la moglie del fratello del re, ucciso da Erode per averla. Il Vangelo dice di lei soltanto che “odiava” Giovanni, perché parlava chiaro. “E noi sappiamo che l’odio è capace di tutto – commenta Francesco – è una forza grande.

L’odio è il respiro di satana.

Pensiamo che lui non sa amare, non può amare. Il suo ‘amore’ è l’odio. E questa donna aveva lo spirito satanico dell’odio”, che distrugge.
يقول الملك لسالومي "سأعطيك كل شيء" مثل الشيطان.

سالومي

Infine il terzo personaggio, la figlia di Erodìade, Salomè, brava a ballare, “che piacque tanto ai commensali, al re”.

Erode, in quell’entusiasmo, promise alla ragazza “Ti darò tutto”. “Usa le stesse parole che ha usato satana per tentare Gesù. ‘Se tu mi adori ti darò tutto, tutto il regno’”. Ma Erode non lo poteva sapere.

يوحنا المعمدان القديس

وراء هذه الشخصيات الشيطان ، زارع الكراهية في المرأة ، زارع الغرور في الفتاة ، زارع الفساد في الملك.

وانتهى الأمر بـ "أعظم رجل مولود من امرأة" وحيدًا ، في زنزانة مظلمة في السجن ، بسبب نزوة راقصة عبثية ، وكراهية امرأة شيطانية ، وفساد ملك متردد.

يموت المعمدان شهيداً. ليس شهيد الإيمان - لأنه لم يُطلب منه إنكاره - بل شهيد الحق. في الواقع ، إنه رجل "عادل ومقدس" (أعمال الرسل 3:14) ، تم إعدامه بسبب حريته في الكلام وإخلاصه لولايته.

È un martire, che lasciò che la sua vita venisse meno, meno, meno, per dare il posto al Messia. “Il più grande finì così!”: ma Giovanni sapeva che doveva annientarsi: “Lui deve crescere, io invece diminuire”. E lui, aggiunge il Papa, “si è diminuito fino alla morte”. Giovanni ha fatto vedere Gesù ai primi discepoli, indicandoLo come la Luce del mondo, e lui, intanto, si è spento pian piano, fino all’oscuro di quella cella, nel carcere.

La vita ha valore solo nel donarla, nel donarla nell’amore, nella verità, nel donarla agli altri, nella vita quotidiana, nella famiglia. Sempre donarla. Se qualcuno prende la vita per sé, per custodirla, come il re nella sua corruzione o la signora con l’odio, o la fanciulla, la ragazza, con la propria vanità – un po’ adolescente, incosciente – la vita muore, la vita finisce appassita, non serve.

المصدر © أخبار الفاتيكان - ديكاستري للاتصالات


ساعدونا نساعد!

Martirio di San Giovanni Battista 2
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

credere in Dio
14 أبريل 2024
صلاة 14 أبريل 2024
Dante and Beatrice Henry Holiday
14 أبريل 2024
لطيف جدا وصادق جدا على ما يبدو
Gesù e discepoli
14 أبريل 2024
كلمة 14 أبريل 2024
Eugenio e Francesca con la bicicletta nel 2015
13 أبريل 2024
صلاة 13 أبريل 2024
Eugenio e Remigio mano nella mano, salita al Gianicolo
13 أبريل 2024
أعطني يدك يا ​​ولدي

الأحداث القادمة

×