مدة القراءة: 3 دقائق

اقرأ واستمع إلى قصيدة "إذا جئت في الخريف" لإميلي ديكنسون

Ci siamo quasi: l’autunno è alle porte. Gli ultimi bagliori d’estate si stanno allungando verso l’inizio dell’autunno, che bussa alle porte dei nostri armadi scalpitando nell’irruenza del freddo pungente.

إميلي إليزابيث ديكنسون (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 maggio 1886) è stata una poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni. Nacque nel 1830 ad Amherst da Edward Dickinson ed Emily Norcross, in una famiglia borghese di tradizioni puritane.

I Dickinson erano conosciuti per il sostegno fornito alle istituzioni scolastiche locali. Suo nonno, Samuel Fowler Dickinson, fu uno dei fondatori dell’Amherst College, mentre il padre ricoprì la funzione di legale e tesoriere dell’Istituto; inoltre ebbe importanti incarichi presso il Tribunale Generale del Massachusetts, il Senato dello Stato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Durante gli anni delle scuole superiori decise, di sua spontanea volontà, di non professarsi pubblicamente cristiana, come invece prevedeva la consuetudine dei crescenti revival religiosi dell’epoca, che, nei decenni 1840-50, si diffuse rapidamente nella regione occidentale del Massachusetts. Il padre decise di farle abbandonare il College femminile di Mount Holyoke per evitarle problemi di salute. Oltre al fatto che non le permise di continuare gli studi nella sua scuola, Dickinson ci dice esplicitamente una delle cose che suo padre fece: “Mio padre è troppo impegnato con le difese giudiziarie per accorgersi di cosa facciamo. Mi compra molti libri ma mi prega di non leggerli perché ha paura che scuotano la mente”.

Emily Dickinson scoprì il proprio interesse poetico proprio durante il periodo di revival religioso. Uno dei suoi biografi ha affermato che concepì l’idea di diventare poetessa avendo come riferimento – in termini biblici – la lotta di Giacobbe con l’angelo (raffigurante Dio): “L’Angelo implorò il permesso / Di fare Colazione – per poi tornare – / Certo che no, disse l’astuto Giacobbe! / ‘Non ti lascerò andare / Salvo che tu non mi benedica’ (…) E lo sconcertato Atleta / Scoprì d’aver sconfitto Dio!”.

La sua religiosità è particolare e personale, a volte conflittuale e pessimista, come si nota nella lirica “Apparently with No Surprise”, in cui Dio e il problema del male, presente nel mondo e nella Natura, non riescono ad essere conciliati: “Con nessuna apparente sorpresa / Un Fiore felice Il Gelo decapita nel suo gioco – / In accidentale potere”.

دعونا نقرأ معا

Se tu venissi in autunno,
سأطرد الصيف،
Un po’ con un sorriso ed un po’ con dispetto,
كيف تطرد ربة منزل ذبابة.

إذا تمكنت من رؤيتك مرة أخرى خلال عام،
سأقوم بتحويل الأشهر إلى العديد من كرات الغزل،
ليتم تخزينها في أدراج منفصلة،
حتى تمتزج الأرقام معًا.

لو كان مجرد انتظار قرون،
وأحسبهم على يدي
طرح حتى سقطت أصابعي
في أرض فان ديمن.

Fossi certa che dopo questa vita
جاء لك وأنا،
أود أن أرمي هذا بعيدا مثل قشر
E prenderei l’eternità.

الآن أتجاهل السعة
Del tempo che intercorre a separarci,
ويعذبني مثل النحلة الشبح
من لا يريد أن يظهر اللدغة.

Se tu venissi in autunno
Se tu venissi in autunno 7

دعونا نستمع معا

mamma legge la fiaba
قصص قبل النوم
إذا أتيت في الخريف
Loading
/

ساعدونا نساعد!

Se tu venissi in autunno 5
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

أحدث المقالات

Gesù e discepoli
14 Aprile 2024
La Parola del 14 aprile 2024
Eugenio e Francesca con la bicicletta nel 2015
13 Aprile 2024
Preghierina del 13 aprile 2024
Eugenio e Remigio mano nella mano, salita al Gianicolo
13 Aprile 2024
Dammi la mano ragazzo mio
mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024

الأحداث القادمة

×