أنت لم تعد هي نفسها بعد الآن! التعامل مع التغيير

تعليق على إنجيل 27 أغسطس 2023

الأحد الحادي والعشرون من السنة أ

هو 22,19-23 ملاحظة 137 روم 11,33-36 طن متري 16,13-20


O انسان محترم, va’ in aiuto a quei تلاميذ!
اكسر خبزهم حتى يتعرفوا عليك.
إذا لم تعيدهم فسوف يضيعون

القديس أوغسطينوسخطاب236/أ،3
أنت لم تعد نفس الشيء
أنت لم تعد هي نفسها بعد الآن! 4

الأزمة

عندما تكون في علاقة تبدأ بقول "لم أعد أعرفك"هي الإشارة الواضحة الآن إلى أن العلاقة قد تآكلت لبعض الوقت وأن لحظة الأزمة قد حانت.

Succede all’interno della coppia, anche dopo molti anni di matrimonio, succede tra أصدقاء che sono sempre liberi di scegliere vie nuove e imprevedibili, succede anche quando facciamo parte di un movimento, gruppo, عائلة religiosa, realtà cioè che possono cambiare nel tempo e in cui a un certo punto possiamo fare fatica a riconoscere quegli ideali che all’inizio ci hanno attirato.

يتغير

مهما كانت العلاقة عميقة فإن الأشخاص بداخلها يتغيرون.

لا يمكننا أن ندعي معاملة الآخر ككائن غير قابل للتغيير. نحن أنفسنا في بعض الأحيان لم نعد نشعر بأننا مفهومون، ولدينا تصور بأن الآخر بعيد ولم يعد قادرًا على فهم ما نمر به بشكل مناسب.

Questa incomprensione risiede anche nel fatto che molto spesso, per evitare un dispendio di energia, applichiamo all’altro degli schemi già noti: pretendiamo di conoscere bene l’altro, possiamo prevedere i suoi comportamenti, gli mettiamo addosso delle etichette che ci aiutano a non perdere tempo nel chiederci che cosa stia veramente attraversando il suo قلب.

إله مخفض؟

ال الإنجيل هذا يوم الأحد ci ricorda che probabilmente applichiamo questo stesso meccanismo anche a إله: نعتبره أمرًا مفروغًا منه، ونفترض أننا نعرفه بالفعل، ولا نتوقع شيئًا جديدًا في علاقتنا به، ولا نتساءل عن أي مسارات جديدة قد يقترحها علينا.

Ripetiamo la stessa narrazione di Dio, come se si trattasse di un libro ormai già letto tante volte.

إله سبق رؤيته؟

أيضا عيسى ربما شعر بعلامات الأزمة في علاقته مع الناس، وربما كان لديه فكرة أن رسالته لم تُفهم بشكل كافٍ.

Possiamo dire in altre كلمات che Gesù non si è sentito capito. Per questo motivo ha il شجاعة di fermarsi e di verificare quello che sta accadendo dentro questa relazione fondamentale per la sua حياة.

Attraverso i discepoli si informa innanzitutto sulla percezione che la gente ha avuto di lui. Le إجابات certificano questa incomprensione: la gente ha interpretato Gesù alla luce di vecchi schemi.

Conoscevano altri profeti, جون Battista o Elia, e Gesù non sembra così diverso dagli altri.

لديها شيء من كليهما. إنه يستذكر تجارب سابقة، لكن لا جديد في رسالته.

للتحقق

La preoccupazione di Gesù ha un volto ancora più drammatico, perché teme di non essere stato capito neppure da coloro che gli sono stati più vicino.

Per questo non ha يخاف di tirare fuori quella domanda rischiosa: «وأنت، من تقول أنا؟».

È la domanda che il discepolo di ogni tempo non può evitare: dopo aver camminato insieme, dopo tanti anni che ci frequentiamo…chi sono io per te?

Forse ci accorgeremo che Gesù è diventato una presenza nella nostra vita che non ci parla più, come quelle Bibbie aperte in bella mostra nell’ingresso delle case famiglie credenti, ma che nessuno legge più.

Gesù è lì, ma nessuno lo interroga né lo ascolta.

استئناف الرحلة

Chi è Gesù per me in questo momento della mia storia?

La risposta a questa domanda non è mai il فاكهة dell’intelligenza, ma solo dell’azione dello Spirito dentro di noi: «sangue né carne te lo hanno rivelato».

La conoscenza vera di Gesù è un dono dello Spirito dentro di noi.

Nonostante queste dimenticanze e incomprensioni, Gesù non smette di affidarsi alle mediazioni umane per continuare a essere presente nella Chiesa: نفذ con tutti i suoi limiti diventa la roccia su cui Dio si appoggia per continuare a parlare all’umanità di ogni tempo.

Dio ci rende degni di essere la صوت attraverso cui continua a diffondere la sua كلمة.

حتى النهاية

Per conoscere Gesù bisogna anche camminare insieme a Lui, fino in fondo, percorrendo anche il cammino del Calvario e sostando sotto la يعبر, accogliendo la مرح della risurrezione.

Per questo Gesù ordina ai discepoli di non dire a nessuno che egli è il السيد المسيحلأن الأمر لا يتعلق بتلقي معلومات أو معرفة، بل بالحصول على خبرة. في تلك اللحظة من الرحلة في الإنجيل، لم يتمكن الناس من فهم معنى هذه الكلمة.

E forse in questo modo torniamo alla domanda iniziale: conosciamo una persona se accettiamo di camminare insieme fino in fondo, rinunciando a visioni parziali o affrettate, ma soprattutto Gesù ci insegna a non considerare mai l’altro come un oggetto immobile e scontato nella nostra vita.

اقرأ من الداخل

  • من هو يسوع بالنسبة لك في هذه اللحظة من حياتك؟
  • In che modo potresti rinnovare la tua relazione con السيد?

مجاملة © ♥ الأب غايتانو بيكولو إس جيه

دعونا نستمع معا

إنجيل اليوم
إنجيل اليوم
أنت لم تعد هي نفسها بعد الآن!
أنت لم تعد هي نفسها بعد الآن! 2
/

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto 2023 – 20.29 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا ، أنا Remigio Ruberto ، والد Eugenio. الحب الذي يربطني بـ "أوجينيو" هو الحب الخالد والخلود.

ترك تعليق

آخر المشاركات

Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
la luce entra in te
Preghierina del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 سبتمبر 2023
ماسون
البناء القديم
24 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان